Discipline with dignity programme

To create an evironment where children are loved and respected unconditionally so that true learning can take place. Leerlinge daarenteen, moet leer om hulleself, hulle mede leerlinge, onderwysers, ouers en eiendom te respekteer.

The focus and tone of our discipline is positive and encouraging. This, however, needs to be balanced with the reality that all children blossom in an environment where there is structure and routine. Boundaries need to be set. When these boundaries are crossed, there must be a reaction. In this environment the child learns responsibility and respect for authority.

Die rol van die klasonderwyser

Die onderwysers is verantwoordelik vir die gedrag van alle klasse. Die onderwyser se rol is om die kind te koester in sy weg na volwassenheid. Die proses is baie ingewikkeld en moet in samewerking met die ouer as primêre opvoeder geskied. Onderwysers spandeer in sekere gevalle baie meer tyd met die kind as wat die ouer doen.  Juis om hierdie rede is die rol van die klasonderwyser so belangrik.

Die klasonderwyser moedig die klas aan deur:

1. Identifisering van goeie maniere. Stuur die leerling na die Hoof vir aanmoediging.
2. Die uitdeel van komplimente.
3. Viering van sukses.
4. Positiewe merk van klaswerk.
5. Gebruikmaak van die Nellie waardesisteem.
6. Neem van kinders op ‘n uitstappie.
7. Spesiale aandag aan die kinders gee.
8. Stuur van notas aan die ouers mbt goeie werk wat die kind lewer.
9. Oorhandiging van sertifikate met die toekenningsdag.

THE DISCIPLINARIAN

When the child steps out of line, the role of the class teacher may need to change.

The positive focus gives way to a management plan which may include firm disciplinary methods and or positive re-enforcement. Hierdie bestuursproses kan een of meer van die volgende insluit:

      1. Bespreking met die kind buite die klaskamer.
2. Groep bespreking / terapie binne die klas situasie.
3. Individual counseling with the school counselor.
4. Verbal warning.
5. Geskrewe inligtings brief aan die ouer aangaande kind se gedrag.
6. Woordeboek drill (Uitskryfwerk uit ‘n woordeboek.)
7. Recording of transgressions in the Nellie diary.
8. Time Out – child is sent to another teacher in any other grade for supervision.
9. Uittrek van bossies tydens pouse.
10. Onderhoud met ouers.
11. Bespreking met DPO of Hoof.

MANAGING WHOLE SCHOOL DISCIPLINE

Die dissipline portfolio is ‘n reuse en moeilike verantwoordelikheid. Dit word bestuur deur die DPO. Ons visie bly die belangrikste. Ons wil ‘n kultuur van onderrig en leer handhaaf. Dit kan nie in ‘n wanordelike klimaat plaasvind nie. From time to time the HODG  will be faced with serious disciplinary situations. This can range from blatant defiance to severe dysfunctional behaviour patterns. It is our experience  that there is always a reason for this behaviour. Many times the child is simply testing the boundaries. Other times it is a loud cry for help. Defiant behaviour demands decisive action by the disciplinarian. A loud cry for help requires a listening ear and a programme of action.

Die dissipline met waardigheid – program  het 4 vlakke:

1. Berading en begeleiding
2. Opvoedkundige: gedurende skooltyd of nas skool
3. Interne opskorting
4. Dissiplinêre verhoor: 

    Moontlike skorsing uit die hoofstroom.

    Moontlike versoek aan die MOD vir permanente skorsing.           

Die vier vlakke volg nie noodwendig bg. volgorde nie. The punishment must fit the crime. The HODG makes the decision to implement a particular disciplinary programme once the HODG has heard from the roleplayers.

What is guidance counseling?

Counseling is a very positive disciplinary management tool. The class teacher records incidents that relate to unruly behaviour and disobedience in the diary.
Guidance counseling can last for one or more sessions and create an opportunity for growth and positive re-enforcement. Failure to have the diary signed will result in the pupil being placed in the care of the parent.

 The pupil can receive counseling for :

1. Disobedience or unruly behaviour.
2. the classroom boundaries.
3. Fighting.
4. Disrespectful conduct.
5. Hurting other children.
6. Foul language etc.

6 INSKRYWINGS – GEDRAGSFASILITERING

 3 RECORDS – BEHAVIOURAL FACILITATION

 1 INSKRYWING – GEDRAGSFASILITERING

12 INSKRYWINGS – BRIEF NA OUERS

 3 RECORDS – DETENSIE 1

 2 INSKRWYWINGS – DETENTION

18 INSKRYWINGS – DETENSIE 1

NOG 3 INSKRYWDINGS – DETENSIE 2, 3, 4

 

OPVOEDKUNDIGE ONDERSTEUNING

Nadat die kind reeds opvoedkundige ondersteuning ontvang het en daar steeds geen verbetering in die gedrag is nie, sal die leerling ‘n brief ontvang.  Hierdie brief moet deur die  DPO en die ouer onderteken word. Indien ‘n ouer weier om die brief te teken omdat hulle voel dat die straf nie pas by die oortreding nie, moet ‘n afspraak met die DPO gemaak word om die saak op te los. Die DPO is die enigste persoon wat die kind kan vrywaar van opvoedkundige ondersteuning – gedurende klastyd of na skool.

Ouers moet aangemoeding word om die skool se dissipline program eerder te ondersteun  as om dit te bevraagteken. Kinders bemeester gou die vaardigheid van effektiewe ouer manipulering. Hulle veroorsaak konflik tussen die skool en die ouer om sodoende die fokus van hulle af te verskuif.

Internal Suspension:

Internal suspension is when the pupil is separated from the classroom environment and required to spend time out at a desk at the Guidance Counselor or in another class. The pupils report to the HODG each morning. Work is set and monitored by the class teacher. Break time is spent isolated from peers.

It is designed to give both the class teacher and the pupil a cooling off period. Because there is little or no interaction or group discussion the pupil has a lot of time to ponder the actions that demanded this discipline.

Disiplinêre verhoor

Alhoewel opskorting uit die hoofstroom in ‘n baie ernstige lig beskou word, is die uitsluitlike doel om ‘n geleentheid te skep waar die ouers en die personeel bymekaar kan kom om deur konsultasie en samespreking te besluit wat die beste oplossing vir die probleem sou wees. Die leerling sal vir ‘n tydperk in sy ouers se toesig en dissipline oorgelaat word.

Disciplinary hearing – Expulsion

If the pupil continues to display dysfunctional behaviour and the school does not have the manpower to manage the problem, a disciplinary hearing will be held. This hearing will take place within 5 days of the parent being notified. Both the parents and the learner will be reminded of their right to make oral and written representations to the meeting as to why the learner must not be suspended or expelled.

Gedrag wat tot skorsing kan lei : dwelmgebruik / pornografie / aanranding van ‘n onderwyser / diefstal / viktimisering / vandalisme / disrespekvolle optrede ens. Slegs die Onderwyshoof van die MOD kan ‘n kind permanent skors. Indien ‘n kind deur die Onderwyshoof van ‘n Provinsie geskors is uit ‘n vorige skool mag hy toegang tot Laerskool Nelspruit geweier word.