Algemene Inligting

Uitkomsgebasseerde onderwys (UGO) in Graad R is kindgesentreerd, buigbaar en fokus op die arbeidsmark. Berei die kind voor vir formele onderrig.  Die kind se volle potensiaal word ontwikkel (fisies, emosionele, sosiale, kreatiewe, intellektuele en kognitiewe vaardighede)  Die kind leer deur middel van spel.

Die reeds bekende wêreld word uitgebrei en verryk. Die program vereis betrokkendheid en deelname deur elke individu en moedig groepwerk aan.  Die fokus verskuif na kennis, vaardigheid en die gesindheid van elke leerder.Godsdienstige aspekte vanuit ‘n Christelike perspektief geniet intensiewe aandag en is ‘n groot prioriteit by Laerskool Nelspruit. Leerders word bewus gemaak van die estetiese bv. Natuur, musiek en skeppende kunste.

Goeie gewoontes word ingeskerp in bv. Persoonlike higiene, toiletroetine, opruim, oppas van besittings en trots vir sy/haar skool en omgewing.  Bied ‘n groot verskeidenheid media waarmee die kind kan eksperimenteer en werk om hom/haar ten volle te uit te leef.

Stimuleer taalvaardighede deur middel van stories, rympies, gediggies, prenteboeke, ervarings en gebeurtenisse te verbaliseer. Betrek alle sintuie (sintuiglike waarneming) sien, hoor, voel, proe en ruik.  Dramatisering (fantasiehoek, poppespel, nabootsing van aksies).  Bevorder redeneringsvermoe: sortering, rangskik, getalbegrip, telaktiwiteite, ruimtelike verhoudings, tyd en meting.

Gee aandag aan sosialiseringsmylpale.  Groot spierontwikkeling: buitespelaktiwiteite.

miere5 Jovan Hartman web miere6

 

 

Onderrigtyd: 07:45 tot 12:45

Toesigtyd: 07:15 tot 07:45  en 12:45 – 13:00 (Indien ander kinders het wat op- en –afgelaai moet word)

Laaste dag van elke kwartaal: Skool sluit 12:00

SKOOLGELD

Skoolgelde is STRENG vooruit betaalbaar op die 1ste van elke maand.
Nellie Miere skoolgeld word jaarliks aangepas.

Die bedrag kan oor 10 maande (Januarie tot Oktober) in gelyke paaiemente  betaal word. Die boekegeld vir die leerlinge word nie ingereken in die skoolgeld nie. Ouers sal kennis ontvang in welke bedrag boekegeld van toepassing is op die graad waarin hul kind ingeskryf is.

Nellie Miere kwalifiseer nie vir enige subsidie nie. Die volle bedrag tov skoolgeld is betaalbaar. ‘n Ouer, wat nie die skoolgeld betyds, voor die 7de dag van die maand betaal nie, se kind sal ongelukkig verdere toegang tot die Nellie Miere terrein geweier word.

Let wel: Skoolgeld word pro-rata bereken vir leerders wat later in die jaar by die Nellie Miere begin.

SKOOLBYWONING
Indien ‘n kind vroëer afgehaal word vir dringende sake, moet daar vooraf reelings met die onderwyser getref word. Afwesighede as gevolg van siektes moet telefonies gerapporteer word. Medikasie moet by die onderwyser gelaat word met duidelike instruksies. Siek kinders mag nie skool toe gestuur word nie. Die kind kan nie na wense aan die dagprogram deelneem nie en skep ‘n gesondheidsprobleem vir andere. Kinders met aansteeklike siektes of kopluise moet tuis gehou word totdat hulle volkome herstel het. Indien sulke kinders skooltoe gestuur word sal die ouers versoek word om hulle te kom haal.

KLEREDRAG
SOMER:
Kortmou Nellie-Miere T-hemp met enige blou kortbroek van u keuse. Skoene is nie nodig nie.

WINTER:
Langmou Nellie-Miere T-hemp met enige lang blou denimbroek van u keuse, met tekkies. ‘n Blou Dri-Mac kan saam met die uitrusting gedra word vir ekstra koue dae.Klerasie moet duidelik gemerk wees! Daar is wel ‘n houer vir verlore klere. Vra gerus die fasiliteerder.

UITSTAPPIES
Ons poog om drie uitstappie per jaar te onderneem; Ouers sal telkens per brief in kennis gestel word.

KOMMUNIKASIE Nuusbriewe:
‘n Nellie-Mier Nuusbrief word aan die begin van elke kwartaal uitgegee.

Onthouboekie:
‘n “Onthouboekie” word aan elke leerder uitgedeel. ‘n Onthoubriefie met die tema van die week, belangrikhede, nuus, wenke en artikels wat die leerders moet saambring word mooi hierin uiteengesit. Die boekie word op Donderdae ingehandig en weer op Vrydae uitgedeel. Die boekie moet geteken word deur die ouers.

Telefonies:
Laat asseblief boodskappe by die sekretaresse. Sy sal dit aan die fasiliteerders oordra. Afsprake kan met die fasiliteerders en hoof gereel word.

VERJAARSDAE (‘n groot opgewondenheid vir u kind)
Partytjies kan by die skool gehou word maar moet net vooraf gereël word. Stuur maklik uitdeelbare lekkers of pakkies – bespaar tyd. Geen speelgoed of artikels word toegelaat nie. VERVERSINGS

ONS EET GESOND !
Elke leerder moet elke dag ‘n toebroodjie, koeldrank en ‘n vrug saambring. Wissel dit soms af met ‘n tamatie, wortel, eier, worsie, kaas, neute of droë vrugte af.

VEILIGHEID
Die Graad R terrein is afgebaken.

INSKAKELING BY DIE RES VAN DIE SKOOL

 • Saal
 • Swembad
 • Atletiekbaan
 • Tennisbaan
 • Mediasentrum
 • Rugbyveld
 • Rekenaarsentrum
 • Netbalbaan


BUITEKURRIKULERE AKTIWITEITE
Kindermuzik word weekliks as deel van die dagprogram aangebied. Playball, Kiddies Gim en Swem, Monkeynastix, Ruggakids, Witjassies, Beaux-Art en CMaths,  word na-ure by die skool op verskillende dae aangebied teen ‘n opsionele bedrag.

 

KONSERT EN REVUE OEFENING
Kinders word by die Eisteddfod ingeskryf waar hulle die geleentheid kry om aan voordrag deel te neem. Daar word  ‘n Gradeplegtigheidsgeleentheid gehou aan die einde van die jaar.

ASSESSERINGSVERSLAE

 • Aanpassingsverslag – Maart
 • Vorderingsverslag – Julie
 • Skoolgereedheidsverslag – November


OUERAANDE
‘n Inligtingsaand word in Februarie gehou waar alles ten opsigte van Gr. R, Gr. RR, Gr. RRR en Gr. 0 deurgegee word. Nadat verslae uitgedeel is, sal daar vir probleemgevalle afsprake met ouers gereël word.

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
Die onderwysers sal in samewerking met die ouers funksies aanbied om die fasiliteite te verbeter en uit te brei.

KUNSAKTIWITEITE
Gee asseblief die nodige erkenning aan u kind se werk. Dit moedig hulle aan om deel te neem. Die kunswerk wat ‘n kind huistoe bring is sy/haar eie werk en nie die van die fasiliteerder nie. Leerders ontvang ‘n Wiskunde-, perseptuele-, klank-, en Bybelboek. Hierdie boeke is die leerders se portefeulje wat sy/haar vordering aandui.

AFVALMATERIAAL
Vir skeppende aktiwiteite maak ons van afvalmateriaal gebruik, wat goedgunstiglik deur ons ouers versamel en skooltoe gebring word. Afvalmateriaal kan weekliks soos deur die onthoubriefie aangedui in die houers geplaas word.

ALGEMENE BENODIGDHEDE
‘n Tas moet elke dag skooltoe gebring word om ‘n kospakkie, klere, skoene of los artikels in te plaas. Geen speelgoed word toegelaat nie. Alles moet deeglik gemerk wees.

GOUE REëLS VIR AFSKEID NEEM
Ouers moet altyd die kind groet en nie ongesiens wegglip nie. Ouers moet die leiding neem in die oomblik van skeiding. Wees ferm, vriendelik en selfversekerd in u optrede. Indien ‘n ouer onseker en twyfelagtig optree kan die kind hierdie situasie uitbuit – self onseker raak – of u probeer manipuleer.